Condicions generals

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LLOC WEB I DE COMPRA DELS PRODUCTES OFERTS.

Els presents termes i condicions generals regulen l’ús de lloc web www.granel.cat així com les compravenda dels productes oferts en la mateixa.

A partir d’ara anomenarem el lloc web www.granel.cat el Portal.

Les presents condicions generals s’han elaborat d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació; el Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.

TITULARITAT.- La titularitat d’aquest lloc web i dels serveis oferts en ell és de:

“GRANEL COMMUNITY”

C/ Montserrat 118-120, 08140 Caldes de Montbui. Inscrita en el Registro Mercantil

D’ara endavant es referirà a aquesta mercantil com “la societat”.

Modificació.- La societat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com les Condicions generals i de Política de Privacitat. Els usuaris es comprometen a la lectura de les condicions generals cada vegada que accedeixin al Portal. L’acceptació de les condicions generals, vigents en cada moment, serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte a través del Portal, de manera que les modificacions introduïdes en les presents condicions per la societat no s’aplicaran si no han estat acceptades per l’usuari.

I.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB.

ÚS DEL PORTAL.- Per la navegació pel Portal i per la utilització dels serveis oferts per la societat s’adquireix la condició d’usuari. L’acceptació de la condició d’usuari requerirà de l’acceptació sense reserves de cap classe de totes les condicions generals.

Mitjançant l’acceptació de les condicions generals d’ús del Portal l’usuari consent que les seves dades passin a formar part del fitxer de “usuaris web” de la societat, comprometent la societat a fer un bon ús i una correcta custòdia d’aquest fitxer d’acord amb que preveu l’apartat de POLÍTICA DE PRIVACITAT.

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL.- Tot usuari del Portal haurà de procedir al seu previ registre, per la qual cosa l’usuari haurà d’omplir un formulari de registre. Omplert el formulari l’usuari rebrà una confirmació amb el seu nom d’usuari i contrasenya.

Per registrar-se i fer ús del Portal l’usuari ha de ser major d’edat i amb suficient capacitat legal per a celebrar contractes. L’ús del lloc web per usuaris menors o incapaços serà responsabilitat dels tutors de l’esmentat menor o incapaç.

RESPONSABILITAT PER L’ÚS DEL PORTAL

La societat, únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l’adquisició dels productes es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

La societat no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

-Inferencias, Omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a granel, que impedeixin o retardin la realització de les comandes o la navegació pel Portal;

-retards O bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics,

-Que Puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a la societat.

-De La impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a granel, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

La societat no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei. En particular no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

OBLIGACIONS DE L’USUARI DEL PORTAL

Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment del present Avís Legal, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en el mateix o en el Portal ia obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de la societat, a la resta d’Usuaris o en general a qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal a:

-En El cas de registrar, l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ja mantenir-les actualitzades.

-No Introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

-No Introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la societat, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

-A Custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya, com elements identificadors i habilitadors per a l’accés a la compra de productes, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a la societat, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al nom d’usuari i / o la contrasenya per un tercer.

-No Utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels Productes, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

-No Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la societat o tercers.

-No Introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer .

MODIFICACIÓ FORMA I ASPECTE DE L’PORTAL.- La societat podrà en qualsevol moment modificar l’aspecte del lloc web, així com el seu ús o funcionament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE ENLACES.-

Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la societat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de la societat o dels titulars corresponents.

No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de la societat.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de mantenir informació d’estat quan s’exploren diferents pàgines d’un lloc web o quan es torna a aquest lloc web posteriorment. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions d’Ús.

El no exercici per part de la societat de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions d’Ús no s’interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de la societat o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de Productes mitjançant el portal i / o de les presents Condicions d’Ús i per a la resolució de qualsevol conflictes, les parts acorden sotmetre, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Soci.