Condicions de contractació

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ.

Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre la societat i els usuaris que utilitzin el Portal per a la compra de productes, així com amb qualsevol tercer que contracti els productes oferts en la mateixa .

PRODUCTES OFERITS.- Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. La imatge i els colors dels productes oferts podran no correspondre exactament amb els reals a causa del navegador d’Internet o al tipus de monitor utilitzats.

Les característiques tècniques, pes, quantitat, volum, especificacions i recomanacions d’ús, apareixeran juntament amb la imatge del producte, les quals l’usuari accepta expressament i sense reserva. La realització de la comanda i la seva confirmació per part de l’usuari materialitzen l’acceptació plena de les condicions particulars de venda aplicables a aquesta comanda.

La societat es reserva el dret a modificar els productes oferts en qualsevol moment, aplicant-se les presents condicions generals a qualsevol nou producte que s’ofereixi al Portal.

PREU DELS PRODUCTES I DESPESES DE ENVÍO.- Els preus dels productes i serveis que s’ofereixen a través del Portal inclouen l’IVA i qualssevol altres impostos aplicables. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses d’enviament dels productes. Tot això es detalla en el procés de pagament i han de ser acceptats pel Soci en el moment de la sol·licitud de la comanda.

Els preus indicats a la pantalla del Portal seran els vigents en cada moment, excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, la societat ho ha de comunicar a l’usuari, via correu electrònic, abans de procedir a l’enviament del producte.

REALITZACIÓ I CONFIRMACIÓ DE COMANDES.- Per a l’adquisició de qualsevol producte ofert al Portal, l’usuari s’ha d’haver registrat prèviament en la forma indicada en condicions d’ús del Portal.

L’usuari efectua la comanda afegint el producte desitjat al seu “carret de la compra”, segons les indicacions recollides al Portal i subscrivint el corresponent formulari de comanda, el qual suposa la lectura i acceptació de les presents condicions generals, així com en el seu cas les condicions particulars existents, les quals seran acceptades per l’usuari punxant el botó “acceptar condicions generals de venda i realitzar pagament”.

La venda no finalitzarà fins que la societat confirmi la comanda. La societat es reserva la possibilitat de no confirmar la comanda, en el cas informarà a l’usuari via correu electrònic o telèfon.

No podrà realitzar una comanda fins que l’usuari hagi efectuat el pagament de les sumes degudes en concepte de comandes anteriors. Així mateix, la societat no remetrà la mercaderia mentre no hagi rebut les sumes degudes per l’usuari.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions d’Ús.

El no exercici per part de la societat de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions d’Ús no s’interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de la societat o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de Productes mitjançant el portal i / o de les presents Condicions d’Ús i per a la resolució de qualsevol conflictes, les parts acorden sotmetre, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Soci.